Công ty nhà nước đã chính thức đươc cho phép phá sản

Công ty nhà nước đã chính thức đươc cho phép phá sản – Vừa qua nghị quyết về việc kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 đã yêu cầu xử lý dứt điểm các doanh nghiệp nhà nước bị thua lỗ, hay các dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước nhưng không hiệu quả theo nguyên tắc và cơ chế thị trường. Xem xét thực hiện phá sản doanh nghiệp nhà nước theo đúng các quy định  thủ tục của pháp luật về phá sản doanh nghiệp.

Công ty nhà nước đã chính thức đươc cho phép phá sản

Chiều ngày 8/11, tổng số phiếu tán thành là 82,39%, Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn từ 2016-2020 đã được Quốc Hội thông qua.

Quốc Hội cũng đặt ra nhiều mục tiêu như giảm dần tỉ lệ bội chi ngân sách Nhà nước đến năm 2020 xuống dưới khoảng 3.5% GDP, quy mô nợ công hàng năm giai đoạn 4 năm 2016-2020 không được quá 65% GDP, nợ Chính phủ cũng không được quá 54% GDP và cuối cùng là nợ nước ngoài  của toàn Quốc gia không quá 50% GDP

Nâng cao hơn chất lượng thể chế quản lý đầu tư công phải đạt mức chất lượng, tiếp cận gần với 4 nước ASEAN phát triển nhất (ASEAN-4). Tỷ trọng đầu tư nhà nước khoảng 31-34% trong tổng đầu tư xã hội.

Hằng năm cả nước có khoảng 30-35% doanh nghiệp đang có hoạt động đổi mới sáng tạo. Tốc độ tăng năng suất lao động binh quân năm chiếm trên 5.5%, riêng tốc độ tăng năng suất nội ngành đã đóng góp hơn 60% vào tăng năng suất lạp động năm 2020.

Đến năm 2020, tỉ trọng lao động được qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ phải đạt khoảng 25%, riêng tỉ trọng lao đông nghiệp sẽ được giảm xuống dưới 40%.

Để thu hẹp khoảng cách năng lực cạnh tranh với các quốc gia ASEAN-4 thì năng suất các nhân tố tổng hợp phải đóng góp khoảng 30-35% vào tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020.

Công ty nhà nước đã chính thức đươc cho phép phá sản

Năm 2020 cũng được đề ra mục tiêu giảm tỉ lệ nợ xấu thực tế trong nền kinh tế quốc gia xuống mức dưới 3%. Giảm nhiều lãi suất cho vay trung bình trong nước có tính cạnh tranh so với mức lãi suất cho vay trung bình của nhóm ASEAN-4, đây là điều rất cần thiết. Nâng cao nhiều hơn quy mô và hiệu quả của 2 thị trường là thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu. Chỉ tiêu trong năm 2020, quy mô vốn hóa trên thị trường cổ phiếu sẽ đạt được khoảng 70% GDP, thị trường trái phiếu đạt là 30% GDP.

Thoái toàn bộ số vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề không cần Nhà nước sở hữu trên 50% vốn, thoái vốn Nhà nước xuống ở mức sàn quy định cho các ngành mà nhà nước sắp xếp, hoặc cơ cấu lại vốn đầu tư. Mục tiêu đề ra trong năm 2020 chính là cả nước sẽ có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp, 15.000 hợp tác vã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả nhất.

Cũng theo Nghị quyết nêu rõ các yêu cầu của Quốc Hội là trước 2019 sẽ phải hoàn thành cơ cấu lại ba trọng tâm ngành nghề gồm cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng để có thể tạo trung nguồn lực triển khai cơ cấu lại các lĩnh vực ngành nghề khác.

Một số nhiệm vụ cụ thể được nêu lên trong Nghị quyết là việc xử lý dứt điểm các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, các dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước nhưng không đạt hiệu quả theo những nguyên tắc và cơ chế thị trường. Xem xét và thực hiện công việc phá sản doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật về phá sản doanh nghiệp.

Đây là toàn bộ những chỉ tiêu, thay đội, đề nghị được nêu ra trong Nghị quyết chiều ngày 8/11 vừa qua. Theo đó, đề ra những con số cụ thể cần đạt được và cơ cấu hóa ngành nghề, doanh nghiệp để có thể phát triển kinh tế thị trường tốt nhất.

Công ty nhà nước đã chính thức đươc cho phép phá sản
Rate this post