Thay đổi chủ sở hữu công ty

  • Thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

    THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỀ CHỦ SỞ HỮU   (DO CHUYỂN NHƯỢNG/ TẶNG CHO) A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 2 Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: 2.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng […]


  • Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

    THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỀ CHỦ SỞ HỮU   (DO CHUYỂN NHƯỢNG/ TẶNG CHO) A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 2 Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: 2.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng […]


0909608102