TẠM NGỪNG KINH DOANH

 • Tạm ngừng kinh doanh đối với địa điểm kinh doanh

  TẠM NGỪNG KINH DOANH ĐỐI VỚI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên). 4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy […]


 • Tạm ngừng kinh doanh đối với văn phòng đại diện

  TẠM NGỪNG KINH DOANH ĐỐI VỚI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên). 4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy […]


 • Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty chi nhánh

  TẠM NGỪNG KINH DOANH ĐỐI VỚI CHI NHÁNH A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên). 4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc […]


 • Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp doanh

  TẠM NGỪNG KINH DOANH ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh; 2.  Quyết định của các thành viên hợp danh về việc tạm ngừng kinh doanh; 3. Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc […]


 • Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần

  TẠM NGỪNG KINH DOANH ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh; 2.  Quyết định của hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh ; 3. Biên bản họp hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh […]


 • Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên

  TẠM NGỪNG KINH DOANH ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh ; 2.  Quyết định của hội đồng thành viên  về việc tạm ngừng kinh doanh ; 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về […]


 • Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên

  TẠM NGỪNG KINH DOANH ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh ; 2.  Quyết định của chủ sở hữu về việc tạm ngừng kinh doanh; 3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 4. Mục […]


 • Tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

  TẠM NGỪNG KINH DOANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên). 4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy […]


0909608102