Dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty

  • Dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty

    Dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty  là thay đổi người xây dựng nên công ty, cũng chính là người sẽ thông qua và ký tên vào bản điều lệ đầu tiên của doanh nghiệp cổ phần. Tất cả các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng […]


0909608102