Luật Hôn nhân và gia đình

  • Tìm hiểu luật hôn nhân và gia đình chế độ bảo vệ

    Nhà nước ta quy định về luật hôn nhân và gia đình để giúp xã hội ổn định, nề nếp…. mỗi gia đình phải góp phần xây dựng và hoàn thiện để bảo hộ hôn nhân của mình, luôn kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam […]


0909608102