nhà đầu tư nước ngoài

  • Những thay đổi thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài

    Theo Nghi định của Chính Phủ số 118/2015/ NĐ-CP đã có những quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cụ thể của Luật Đầu tư vừa được ban hành. Trong đó đã có những quy định, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài, […]


0909608102