Những quy định của pháp luật về vốn điều lệ khi thành lập công ty