thay đổi giấy phép kinh doanh công ty Cổ phần

  • Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần

    Các công ty cổ phần cần tiến hành đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh tại cơ quan nhà nước nếu như có các thay đổi sau: thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập hay vốn điều lệ, tỷ lệ […]