Thay đổi vốn điều lệ

  • Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

    THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN (TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ) A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ I.Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh […]


  • Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên

    THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY  TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ) A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay […]


  • Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

    THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY  TNHH MỘT THÀNH VIÊN (TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ) A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 2.  Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều […]


0909608102