Thay đổi người đứng đầu chi nhánh

  • Thay đổi người đứng đầu chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

    THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh ; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ sơ (ghi theo […]


  • Thay đổi người đứng đầu chi nhanh công ty cổ phần

    THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH  CÔNG TY CỔ PHẦN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ ; 3. Mục lục hồ sơ (ghi […]


  • Thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty TNHH hai thành viên

    THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh ; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ sơ […]0909608102