vốn điều lệ công ty

  • Tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty

    Công ty Nam Việt Luật biết rằng công ty muốn duy trì hoạt động của mình cần phải có lượng vốn nhất định (gọi là vốn điều lệ) và cần đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhưng trong tiến trình hoạt kinh doanh có nhiều nguyên nhân khách quan hoặc chủ […]


0909608102