Thay đổi giấy phép

 • Thay đổi tên chi nhánh công ty TNHH hai thành viên

  THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh ; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ sơ (ghi theo […]


 • Thay đổi tên chi nhánh công ty TNHH một thành viên

  THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ sơ (ghi theo […]

 • Thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

  THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ […]


 • Thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh công ty cổ phần

  THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh ; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ […]
 • Thay đổi tên địa điểm kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

  THỦ TỤC TÊN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh ; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ ; 3. Mục lục hồ sơ (ghi […]