Các bước giải thể công ty mới nhất.

Thủ tục các bước giải thể công ty là việc chấm dứt việc tồn tại của công ty cho nên những bước tiến hành sẽ tương đối là phức tạp, đặc biệt là đối với thủ tục thực hiện xin đóng MST của công ty. Trong năm 2019 thì thời gian hoàn tất thủ tục các bước giải thể công ty sẽ là mất khoảng 03 tháng, những công việc cần phải làm về thủ tục thực hiện xin giải thể công ty sẽ tiến hành các bước quy trình như sau:

I/ Thủ tục thực hiện xin đóng về MST của công ty ở cơ quan quản lý của thuế mà quản lý đơn vị ở hiện tại:

_ Công ty cần nộp hồ sơ có nội dung gồm:

+ Công văn của việc xin đóng về MST.

+ Biên bản, quyết định trong việc thực hiện đóng MST.

+ 01 bản sao có công chứng của giấy CN đăng ký doanh nghiệp.

_ Quy trình thực hiện đóng MST sẽ được thực hiện qua 3 giai đoạn như sau:

+ Giai đoạn tiến hành tiếp nhận về hồ sơ của việc xin đóng MST có thời gian từ 07 đến 15 ngày.

+ Giai đoạn thực hiện kiểm tra về trụ sở và tiến hành lập biên bản kiểm tra về các chứng từ, sổ sách nhằm quyết toán các nghĩa vụ đối với thuế cho công ty.

+ Giai đoạn thực hiện ban hành nội dung thông báo về việc đóng MST của công ty trong thời gian 15 ngày.

_ Khi đã được cơ quan của thuế cấp nội dung thông báo đối với việc người đi nộp thuế hoàn tất thủ tục tiến hành giải thể công ty ở cơ quan thuế thì công ty sẽ chuyển sang bước tiếp theo của thủ tục thực hiện giải thể công ty.

II/ Công ty thực hiện công bố nội dung quyết định về việc giải thể qua cổng thông tin điện tử QG:

Thời gian thực hiện là trong vòng 30 ngày.

III/ Tiến hành thủ tục về việc hủy dấu của công ty ở cơ quan công an:

Với trường hợp là công ty được cấp dấu vào trước ngày 1-7-2015 và thực hiện nộp thông báo việc hủy dấu ở Phòng đăng ký kinh doanh với trường hợp là công ty được cấp dấu vào sau ngày 1-7-2015.

IV/ Tiến hành thủ tục về việc trả giấy CN đăng ký doanh nghiệp hay giấy CN đăng ký kinh doanh nhằm xin quyết định về việc giải thể công ty ở Phòng đăng ký kinh doanh:

_ Cần chú ý rằng công ty sẽ chỉ được thực hiện giải thể khi đã đảm bảo thanh toán hết những khoản nợ và các nghĩa vụ đối với tài sản khác và công ty không đang trong quá trình thực hiện giải quyết các tranh chấp ở Tòa án hay cơ quan của trọng tài.

_ Trước khi tiến hành thủ tục thực hiện đăng ký giải thể công ty thì công ty cần phải làm các thủ tục về việc chấm dứt hoạt động của những văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm hoạt động kinh doanh của công ty ở Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi mà đặt làm văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm hoạt động kinh doanh.

_ Hồ sơ thực hiện xin trả giấy CN đăng ký doanh nghiệp nhằm xin quyết định của việc giải thể công ty nộp ở Phòng đăng ký kinh doanh.

_ Thời gian trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày hoàn tất thủ tục thực hiện giải thể công ty ở cơ quan của thuế, công ty cần phải gửi nội dung hồ sơ về thông báo việc quyết định giải thể công ty cho Phòng đăng ký kinh doanh. Nội dung hồ sơ gồm có:

+ Quyết định đối với chủ sở hữu của công ty trong trường hợp là công ty TNHH MTV.

+ Thông báo trong việc giải thể công ty.

+ Trường hợp khi công ty còn nghĩa vụ về tài chính mà chưa thanh toán thì cần phải gửi và kèm theo nội dung quyết định việc giải thể công ty, phương án để giải quyết nợ cho những chủ nợ, người có nghĩa vụ và quyền lợi có liên quan.

+ Quyết định, bản sao phải hợp lệ của biên bản cuộc họp từ những thành viên hợp danh với trường hợp là công ty hợp danh, từ Đại HĐ cổ đông với trường hợp là công ty cổ phần, từ HĐ thành viên với trường hợp là công ty TNHH 02 thành viên trở lên trong việc thực hiện giải thể công ty.

+ Xác nhận từ các cơ quan của thuế trong việc hoàn thành các thủ tục thực hiện đóng MST (còn gọi là Thông báo hoàn tất thủ tục thực hiện giải thể công ty ở cơ quan của thuế).

+ Giấy CN đăng ký doanh nghiệp/ Giấy CN đăng ký kinh doanh.

+ Báo cáo việc thanh lý về tài sản công ty. Danh sách các chủ nợ và số nợ đã được thanh toán, bao gồm cả việc thanh toán hết những khoản nợ đối với thuế và nợ tiền việc đóng BHXH, người lao động khi đã có quyết định của việc giải thể công ty (nếu có).

_ Ngoài việc cần phải tiến hành thủ tục thông báo về việc quyết định giải thể công ty đến Phòng đăng ký kinh doanh thì công ty cần phải niêm yết một cách công khai nội dung quyết định của việc giải thể công ty và nội dung biên bản cuộc họp ở văn phòng đại diện, chi nhánh, trụ sở chính của công ty.

_ Thời gian trong vòng 5 ngày làm việc tính từ ngày được nhận về hồ sơ giải thể một cách hợp lệ thì các Cơ quan thực hiện đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng về pháp lý của công ty dựa vào Cơ sở dữ liệu QG về việc đăng ký doanh nghiệp.

Các bước giải thể công ty mới nhất.
5 (100%) 3 votes