Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty

Vốn điều lệ công ty là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn,doanh nghiệp tư nhân là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Mức vốn điều lệ có thể thay đổi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và quyết định của các nhà đầu tư.

Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty là mẫu bản thông báo được cơ quan, doanh nghiệp lập ra và gửi tới phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư thành phố để thông báo về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin của công ty, doanh nghiệp, nội dung đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của doanh nghiệp.Khi doanh nghiệp của bạn có nhu cầu tăng vốn điều lệ thì việc sử dụng mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty mới nhất và chính xác nhất là điều vô cùng quan trọng.Công ty Nam Việt Luật mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết  mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:

CÔNG TY …………….

Số /TB – …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

 

 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ……)

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư …………

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY …………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………………………………………………..

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ……….. cấp ngày …………..…

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………….

2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật: ………………………………………..……………

Sinh ngày: …………………………………..…. Dân tộc: …………… Giới tính: ……………..

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………….…………

CMND số ………………………………… Do Công an ……………..….cấp ngày ………..…..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHƯ SAU:

1. Thay đổi Vốn điều lệ công ty

a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký: ……………………………………………………………………

b) Vốn điều lệ thay đổi: …………………………………………………………………………………

c) Thời điểm thay đổi vốn: …………………………………………………………………………….

d) Hình thức tăng, giảm vốn: …………………………………………………………………………

(Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

Doanh nghiệp cam kết:

– Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này

………., ngày……tháng……năm…..
Kèm theo thông báo:

– ……………………………….

– ……………………………….

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty
5 (100%) 1 vote