điều chỉnh vốn điều lệ công ty

  • Thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ công ty

    Trong quá trình hoạt động, công ty có quyền điều chỉnh vốn điều lệ công ty của mình để phù hợp và thuận lợi hơn trong điều kiện kinh doanh hiện tại. Thay đổi vốn điều lệ có hai hình thức chính là tăng vốn điều lệ và giảm vốn điều lệ. Khi điều chỉnh […]