• Home »
  • Tin tức »
  • Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên

Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên

Theo Bộ luật doanh nghiệp năm 2014 đã quy định: Thành viên trong công ty TNHH hai thành viên có quyền chuyển nhượng phần vốn góp (một phần hoặc toàn bộ) cho người khác theo đúng quy định như sau:

  • Phải chào bán phần vốn góp của mình cho các thành viên khác trong công ty theo tỷ lệ vốn góp của người đó với cùng một điều kiện
  • Chỉ được quyền chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên với điều kiện chào bán đối với thành viên góp vốn khác nếu như các thành viên đó không mua hoặc mua không hết trong vòng 30 ngày tính từ thời điểm chào bán.

Trừ những trường hợp sau:

  • Doanh nghiệp không mua lại phần vốn góp của thành viên trong khi họ đã yêu cầu được quy định tại Điều 52 – Luật doanh nghiệp năm 2014 vì thành viên đó không tán thành với nghị quyết mà Hội đồng thành viên đã quyết định về một trong những vấn đề sau:

+ Sửa đổi hay bổ sung một số điều có liên quan đến quyền và nghĩa vụ mà Hội đồng thành viên và thành viên cần thực hiện trong Điều lệ công ty

+ Cơ cấu lại tổ chức công ty

+ Một số trường hợp khác được quy định trong Điều lệ công ty

Việc yêu cầu mua lại phần vốn góp của thành viên phải được tiến hành bằng văn bản và gửi đến công ty trong vòng 15 ngày tính từ ngày nghị quyết được thông qua.

  • Trong trường hợp thành viên chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên sử dụng phần vốn góp của mình để trả nợ thì người nhận thanh toán là phần vốn góp sẽ có quyền sử dụng chúng theo một trong hai hình thức như sau:

+ Có thể trở thành thành viên của công ty TNHH hai thành viên đó nếu người nhận chuyển nhượng được Hội đồng thành viên công ty chấp thuận;

+ Chào bán hay chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định tại Điều 53 – Bộ Luật doanh nghiệp của Chính phủ năm 2014.

Trong trường hợp:

  • Thành viên chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên vẫn còn có quyền và nghĩa vụ đối với công ty. Quyền và nghĩa vụ này sẽ tương ứng với phần vốn góp của họ cho đến khi toàn bộ thông tin về người mua phần vốn góp được ghi vào sổ đăng ký thành viên.
  • Việc chuyển nhượng phần vốn góp hay thay đổi phần vốn góp của nhiều thành viên trong công ty dẫn đến việc chỉ còn duy nhất một thành viên trong công ty sở hữu vốn thì công ty đó sẽ phải chuyển đổi hình thức hoạt động sang loại hình công ty TNHH một thành viên. Công ty sẽ phải thực hiện đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp trong thời gian 15 ngày kể từ ngày việc chuyển nhượng phần vốn góp được hoàn tất.

 

Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên
5 (100%) 1 vote